رشته های دانشگاهی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات واژه ای عمومی و قالب می باشد که برای تشریح گونه های مختلف فناوری که به تولید، ذخیره، ایجاد ارتباط، تغییر و تکثیر می پردازند، به کار می رود. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات تمامی تکنولوژی های را که به مطالعه، طراحی، گسترش، حمایت و مدیریت اطلاعات مشغول هستند در بر می گیرد.